Setiap Manusia Akan Mati

Setiap Manusia Akan Mati
Keberadaan ayat ini menghapus keraguan tentang alam baka, dengan memberikan penjelasan bahwa setiap manusia akan mati, ayat ini berbicara tentang akhir dari setiap manusia, yaitu mati. Ketika kita membaca ayat ini, kita seharusnya berfikir atas maksud dari semua ini, yang mengandung makna bahwa segala sesuatu yang ada di dunia akan hilang (fana).

Allah SWT berfirman:

” Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati” (QS. Al Anbiya’(21):35)

Keberadaan ayat ini menghapus keraguan tentang alam baka, dengan memberikan penjelasan bahwa setiap manusia akan mati, ayat ini berbicara tentang akhir dari setiap manusia,yaitu mati, ketika kamu membaca ayat ini, kita seharusnya berfikir atas maksud dari semua ini, yang mengandung makna bahwa segala sesuatu yang ada di dunia akan hilang (fana).
Kematian Adalah Sesuatu Yang Tidak Dapat Dielakkan
Tidak Ada Sesuatupun Yang Dapat Mencegah Datangnya Kematian
Tidak ada Obat-obatan/sesuatupun yang lain yang dapat menahan kematian
Datangnya selalu tiba-tiba
Kita tidak akan dapat memberikan pemberitahuan,karena kematian akan datang secara tiba-tiba.
Kematian tidak akan ada tanda pemberitahuan
Kematian adalah suatu hutang, yang mana setiap manusia pasti membayarnya” kamu akan mati dan setiap manusia pasti akan mati”.

KEMATIAN

Adalah sesuatu yang kamu tidak dapat lari darinya.
Allah berfirman:

” Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu ada di dalam benteng yang kokoh.” (QS. An Nisa’,(4):78)

Kematian berasal dari Allah sebagaimana Allah SWT berfirman:
” Yang menjadikan Mati dan Hidup supaya dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang terbaik amalnya.” (QS Al Mulk,(67):2)

Allah berfirman:
” Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu, lalu ia berkata: “Ya Tuhanku,mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholeh ?” Dan Allah sekali-kali tidak akan menagguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al- Munafiqun, (63):10-11)

Ruh bukanlah kehidupan, tetapi ruh adalah rahasia kehidupan (sirrul hayat), ruh-ruh tersebut tidak bisa disamakan dengan benda.

Allah SWT berfirman:” Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah:”ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku.” (QS.Al Israa’,(17):85)

Begitupun tatkala masyarakat bertanya tentang Aborsi, mereka berbicara tentang pembunuhan terhadap ruh, bagaimanapun kamu tidak dapat membunuh ruh, tapi kamu membunuh kehidupan, bukan ruh, sebab jiwa adalah sesuatu yang berbeda, membunuh adalah haram, begitupun dengan mengambil jalan aborsi juga haram mulai dari hari pertama dari kehamilan, tidak memandang dari waktu ketika ruh tersebut ditiupkan ke tubuh bayi.

Allah SWT berfirman:
”(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka dia berkata :” Ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang sholeh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapakannya saja.” Dan dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.(QS.Al Mu’minun, (23):99-100)

Di alam Barzakh ini akan berisi hukuman bagi orang-orang fasiq,fajir dan kafir.

Tanda-Tanda dari Kematian:

Kematian tidak dapat dihindari, akan tetapi jika seseorang memiliki satu dari tanda-tanda berikut ini, adalah tanda-tanda dari kematian:

1)-Letak kepala bergeser
2)-Bibir terbuka
3)-Rahang jatuh ke bawah (Rahang bawah tidak kontak dengan atas menjadikan posisi mulut terbuka)
4)-Bahu tidak berdaya
5)-Pinggul tidak berdaya
6)-Kaki kaku
7)-Kedua mata terbelalak
8)-Biru kehitaman warna dari kulitnya
9)-Keluar bau disepanjang tubuhnya
10)-Perut menjadi bengkak

PERJALANAN MENUJU KEMATIAN

- Koma, keadaan sebelum kematian
- Mati
- Pengelolaan jenazah
- Masuk ke dalam kubur

Setiap manusia akan masuk ke dalam kuburan siapapun juga orangnya, baik yang dimakan binatang liar/ buaya/ ikan yang ada di laut pastilah akan merasakan alam kubur.

TERIAKAN DARI ALAM KUBUR

Rosulullah saw bersabda:

”Jika seseorang dapat mendengar apa yang didengar oleh binatang (adzab qubur), maka mereka akan histeris.”

-Binatang dapat mendengar teriakan penghuni kubur
-Orang-orang yang beriman yang senantiasa beribadah hanya untuk mendapatkan keridho’an Allah maka mereka karena keimanannya akan mengucapkan ” La ilaha illaAllah”
-Sedangkan orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang aktivitasnya ditujukan untuk kecintaan dunia, mereka akan berteriak untuk uang mereka dan saudara-saudara mereka

PERTANYAAN KEPADA PENGHUNI KUBUR

-Orang orang penghuni kubur akan ditanya tentang siapa Tuhan mereka, kitab suci mereka, agama mereka.
-Dan orang-orang kafir dan munafiq akan bertanya: Ha? Huh?”, dan lain lain, dan mereka akan dipukul kepalanya oleh malaikat
-Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan dapat menjawab semua pertanyaan tersebut pada waktu itu.

SIKSAAN ATAS PENGHUNI KUBUR

-Siksaan untuk orang-orang fasiq, fajir dan orang-orang kafir berupa pukulan pada dada sampai tulang rusuk mereka secara berkesinambungan
-Siksaan atas orang-orang beriman seperti pukulan dari seorang anak kecil ke dada ibunya.

BERHENTIYA SIKSA KUBUR

-Siksa kubur akan berakhir bagi orang-orang yang beriman, ketika ia telah melihat surga dan dia akan memanggil Tuhannya dengan segera

SIKSA KUBUR

Mereka akan dipanggil untuk ditangguhkan waktunya sebab menunggu beberapa keputusan hukum atas diri mereka.

SIKSA KUBUR

Allah SWT berfirman:”Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat) sedang (kami) mengetahui (keadaan mereka), dan kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka)”.(QS Al A’raaf,(7):7)

Allah SWT berfirman :” Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu,kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.”(QS An Nisa’,(4):78)

Rosulullah SAW melewati 3 kuburan dan bersabda:

”Dua orang dalam kubur ini disiksa dan mereka tidak dihukum atas sesuatu yang besar, salah satu dari mereka mengerjakan Al-Namima (tukang fitnah) dan yang lainnya mengenai kencingnya (istinja), mereka keluar tanpa membersihkan terlebih dahulu. ”Kemudian dia (SAW) mengambil dahan dan memotongnya menjadi dua bagian kemudian meletakkan diatas dua kuburan tersebut. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Anda melakukannya? Kemudian Beliau menjawab:” Dahan ini diharapkan akan mengurangi rasa sakit akibat siksaan di dalam kubur, sepanjang dahan ini masih segar.” (HR. Bukhori p.1372 dan Muslim)

Zaid bin Tsabit ra berkata:

“ Suatu hari Rosulullah SAW duduk bersama dengan shahabat-shahabatnya, dia (Zaid bin tsabit) duduk di atas bagal (unta)nya, dia mengendarai untanya dengan ragu-ragu dan turun di dekat Rosulullah SAW, Rosulullah SAW melihat 5 atau 6 kuburan, Beliau SAW bertanya: ”kuburan siapakah ini?” seorang laki-laki menjawab: ”saya tahu” Rosulullah SAW bertanya lagi : ”kapankah mereka dikubur?” mereka menjawab: ” pada waktu zaman kesyirikan (jahiliyah). ” Umat ini akan disiksa dalam kubur jika saya tidak tahu maka kamu akan menunda mengubur orang-orang ini, saya akan memohon kepada Allah supaya mengizinkan engkau untuk mendengar jeritan dari orang-orang yang sedang menerima siksa dalam kubur ini …setelah itu dia datang dengan wajah yang sedih dan berkata:” Ya Allah aku mohon kepada-Mu perlindungan dari siksa kubur, perlindungan dari siksa api neraka, lindungilah kami dari godaan syaiton, lindungilah kami dari fitnah Al Dajjal, dan lindungilah kami dari fitnah Dajjal.” (HR. Muslim)

Abu Hurairah ra meriwayatkan,Rosulullah SAW bersabda: ”Ketika seseorang telah menyelesaikan tasyahud di dalam sholat, mulailah kamu untuk membaca (Do’a): “Saya berlindung kepada Allah dari siksa api neraka dan siksa kubur serta berlindung dari keselamatan atas cobaan kehidupan dan kematian dan cobaan dari Al Masih Al Dajjal.” (HR.Shohih Muslim dan Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An Nasa’i)

Ibn Abbas ra meriwayatkan:” bahwa Rosulullah mengajarkan kepada shahabat-shahabatnya untuk memakai do’a ini dan mengulanginya, saya berlindung kepada Allah dari siksa api neraka dan siksa kubur serta berlindung dari keselamatan ujian kehidupan dan kematian dan dari ujian Al Masih Al Dajjal.” (HR.Muslim)

Aisyah ra berkata: ”Salah seorang wanita tua yahudi dari Madinah berkata, manusia yang ada di dalam kubur akan dihukum dalam kuburannya. ”Saya tidak mempercayainya “. Wanita tersebut pergi ke luar dan Rosullullah SAW masuk. Saya kemudian bertanya: ”Salah satu wanita tua yahudi dari Madinah berkata:”manusia yang ada dikubur akan dihukum di dalam kuburnya.”apakah itu benar? ”Rosulullah SAW menjawab: ”Itu benar, manusia akan dihukum di dalam kuburnya untuk beberapa waktu sampai-sampai hukuman atau siksa kubur tersebut dapat di dengar oleh semua binatang.”saya belum pernah melihatnya (Rosulullah) kecuali berdo’a meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur.” (HR.Bukhori dan Muslim).

Ummu Mubasyir ra berkata:” Rosulullah SAW masuk dan saya duduk di dekat tembok dan dia berkata…,saya berkata:”O Rosulullah,apakah hukuman yang ada di dalam kubur?” Dia (SAW) menjawab: ”Sangat berat” di dalam kubur manusia akan disiksa dan semua binatang akan mendengarnya.” (HR.Ibn Hibban)

Barra’ Ibn Azib ra berkata: ”Kami bersama-sama Rosulullah SAW mengantarkan jenasah seorang Anshor.Setelah kami sampai di kubur jenazah tersebut tidak langsung dimasukkan ke liang lahat. Nabi SAW duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau (kami semua diam) seakan-akan ada burung diatas kepala kami dan beliau memegang kayu dengan mencolok-colokkan ke tanah sambil berfikir, kemudian beliau mengangkat kepala sambil bersabda: ” Berlindunglah kamu sekalian dari Allah dari siksa kubur (beliau mengucapkannya) dua-tiga kali. Kemudian bersabda lagi, ”Sesungguhnya ketika seorang hamba yang beriman menghadapi akhirat dan putus dari kehidupan dunia, para malaikat turun kepadanya dengan wajah putih berseri seperti matahari dengan membawa kain kafan dengan minyak dari surga, lantas mereka duduk sejauh mata yang memandang. Kemudian malaikat maut datang hingga ia duduk di dekat kepalanya seraya berkata:”Wahai jiwa yang tenang keluarlah menuju ampunan dan keridho’an Allah. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, ”Maka ruh itu keluar dan mengalir seperti tetesan air, kemudian para malaikat tadi mengambilnya dan tidak melepaskannya sekejap pun dari telapak tangannya serta langsung ditempatkan pada kain kafannya dan minyak itu, kemudian dari ruh itu tercium aroma seperti harumnya minyak kesturi yang paling harum di muka bumi.Mereka membawa ruh itu sampai ke langit dunia,lantas mereka minta dibukakan pintu maka dibukakanlah pintu untuk mereka. Kemudian malaikat penjaga setiap langit itu menyambut dan mengantarkan ruh itu kembali ke jasadnya dan dua malaikat datang kepadanya lantas bertanya, ”Siapakah Tuhan-Mu?” ia akan menjawab, ”Tuhan-Ku adalah Allah,” Dua malaikat itu bertanya kepadanya: ”Apa agamamu” Ia akan menjawab: ”agamaku Islam.” Dua malaikat itu bertanya lagi kepadanya: ”Apa yang kamu katakan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu.” Ia akan menjawab, ”Dia adalah utusan Allah SWT” Dua malaikat itu bertanya ,” Bagaimana kamu tahu?” Dia akan menjawab, ”Aku membaca kitab Allah Ta’ala serta aku beriman dan membenarkannya,” Kemudian terdengar suara, ”Hamba-Ku benar,maka hamparkanlah baginya hamparan dari surga dan lapangkanlah baginya kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian ada seseorang yang tampan rupanya dan harum baunya datang kepadanya dan berkata,” Aku ingin menyampaikan berita yang menyenangkan.Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu.”Ia lantas bertanya kepada orang yang datang itu, “Siapakah kamu?” Orang itu menjawab,”Aku adalah amal sholehmu.” Maka ia berkata ”Wahai Tuhan, segerakanlah hari kiamat, sehingga aku dapat berkumpul dengan keluarga dan pelayanku,” Nabi SAW bersabda lagi, ”Sesungguhnya ketika orang kafir menghadapi akhirat dan putus dari kehidupan dunia, para malaikat turun kepadanya dengan wajah yang hitam dengan membawa cairan lantas mereka duduk sejauh mata memandang, kemudian malaikat maut datang hingga ia duduk di dekat kepalanya seraya berkata, ”Wahai roh yang jahat, keluarlah menuju murka dan Amarah Allah,” ruh itu terpencar ke seluruh anggota tubuhnya kemudian dicabut seperti dicabutnya alat pemanggang dari bulu yang basah, maka urat-urat dan otot-ototnya terputus dengan keluarnya ruh. Kemudian para malaikat mengambilnya dan tidak melepaskannya sekejap pun dari tangannya serta langsung dimasukkan ke dalam cairan itu. Kemudian ruh itu tersebar bau seperti bau bangkai yang paling busuk. Mereka membawa ruh itu naik, dan mereka melewati kelompok malaikat kecuali para malaikat itu bertanya,” ruh siapa yang berbau busuk ini?” Mereka menjawab, ”Ruh Fulan bin fulan,”Dengan menyebutnya nama yang paling jelek, kemudian mereka membawa ruh itu sampai kelangit dunia lantas mereka minta dibukakan (Pintu) tapi tidak dibukakan. Kemudian Rosulullah SAW membaca ayat-ayat (yang artinya),” Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) pintu-pintu surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kemudian Allah Ta’ala berfirman tulislah tempatnya di (neraka) Sijjin,” Lantas ruh itu dilempar.”Kemudian Rosulullah SAW membaca ayat yang artinya,” Barangsiapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh.” Maksudnya, ruh itu ditolak oleh Allah dan dikembalikan ke jasadnya, lantas dia (malaikat) datang kepadanya, minta agar ia duduk dan bertanya,” Siapakah Tuhan-Mu?”Ia akan menjawab,” Huh, aku tidak tahu.”Dua malaikat itu bertanya kepadanya,apa agamamu?”Ia akan menjawab,” Huh,aku tidak tahu.” Dua malaikat itu bertanya kepadanya,” Apa yang akan kamu katakan tentang seseorang yang diutus di tengah-tengah kamu?,”Ia menjawab,”Huh, aku tidak tahu,”Kemudian ada panggilan dari langit yang menyeru,” Hambaku dusta, maka hamparkanlah untuknya hamparan dari neraka sehingga panasnya terasa olehnya dan sempitkan kuburnya. Setelah itu datanglah kepadanya malaikat yang buta dan bisu membawa palu logam yang besar dan berkata,” Jika kamu dipukulkan ke sebuah gunung dengan ini ,maka kamu akan menjadi pasir dan mereka (para malaikat) akan menghantamkannya satu kali saja dan hantaman itu akan terdengar antara timur dan barat, kecuali dua Thaqalain, yaitu jin dan manusia (yang tidak akan dapat mendengarnya). Kemudian ruh itu kembali ke badannya.” (HR. Abu Daud, dan Musnad Imam Ahmad, Ibn Hibban 1372)

Abu Hurairah ra berkata:
“…..Kuburnya (orang-orang beriman) akan lapang selapang 70 hasta,dan kuburnya akan menjadi terang, sedang untuk orang-orang kafir, tulang-tulangnya akan berserakan dan tidak beraturan dan dia akan melihat neraka….” (HR.Abu Hattib Ibn Hibban).

ALAM KUBUR

Alam kubur akan menyapa (penghuni kubur) setiap waktu:

Abu sa’id Al Khudri ra berkata:” Rosulullah SAW masuk ke tempat sholatnya dan melihat orang-orang berdebat satu sama lain. Persis seperti jika terjadinya pertengkaran, mereka memperdebatkan kesibukan dalam materi dunia, dia (SAW) berkata,”Jika kamu mengingat seseorang yang akan mati yang hancur tubuhnya (setelah dikubur) maka kamu tidak akan berhasrat lagi untuk memperdebatkan (kemewahan dunia), Tiada hari, dimana akan datang seseorang ke kuburnya, tapi kuburnya berbicara tentang, “Saya adalah rumahmu yang asing, saya merupakan tempat yang sepi, saya adalah rumah yang terbuat dari tanah, saya adalah rumah dari ulat-ulat. Ketika orang-orang yang beriman dikubur, kuburnya akan berkata,”Selamat datang, kamu adalah seseorang yang saya sukai untuk mendapatkan kemenangan, saya kembali, sekarang kamu datang kepadaku, kamu akan melihat apa yang akan saya kerjakan…dan dia akan melihat pintu surga. Tetapi ketika seseorang yang buruk perangainya masuk ke dalam kubur, kuburnya akan berkata,”Kamu tidak saya ucapkan selamat datang, saya membencimu ketika kamu memenangkan aku, sekarang kamu memasukinya, saya akan memperlihatkan kepadamu apa yang akan saya lakukan…”(HR. Tirmidzi .H.2460)

Siksaan di kubur

Rasulullah SAW berkata,”Akan ada siksaan atas semua orang pada wajahnya, siapapun dapat selamat darinya, hal itupun juga dirasakan oleh Sa’ad ibn Muadz.” (Musnad Imam Ahmad).

Biarpun demikian wajah Sa’ad pun juga mengalami siksa kubur, begitupun dengan anak-anak juga akan mengalami siksa kubur. Hanya golongan para Nabilah yang selamat dari siksa kubur.

Pertanyaan-pertanyaan yang umum:

Akankah ruh itu mati?

Ruh yang bermakna jiwa akan mati, bagaimana dengan ruh yang bermakna sesuatu yang berbeda dengan jiwa, ruh yang dimaksud disini adalah yang menyimpan rahasia kehidupan (sirrul hayat), dia tidak mati, lebih dari itu ruh tersebut akan pergi menghadap Tuhannya (Allah SWT).

Apakah siksaan itu bersifat kontinu (berkelanjutan) atau temporal?

Ada dua macam, satu bersifat kontinu, dan satu bersifat temporal, sebagaimana firman Allah SWT:

”Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada mereka: “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya kedalam adzab yang sangat keras.”

Untuk yang bersifat temporal, siksaan ini untuk suatu periode tertentu kemudian siksaan tersebut dihentikan: jenis yang temporal ini tertuju kepada orang-orang yang melakukan dosa tetapi mereka tidak kafir.

Bagaimana kita dapat menghindari diri kita dari siksa kubur?

Hal pertama yang harus diperhatikan:

Membaca Al Qur’an akan melunakkan hatimu

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karena-Nya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.” (QS. Al Anfal,(8):2).

Allah SWT berfirman:”Wahai manusia, sesungguhnta telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus, (10):57).

Allah SWT berfirman: “Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian.” (QS. Al Israa’,(17):82).

Mengingat Kematian

Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah senantiasa mengingat akan kematian”
Ubai bin Ka’ab (ra) berkata,”Dulu ketika Nabi shalat, beliau bersabda kepada kita:”Wahai manusia ingatlah Allah, ingatlah Allah…..”

Mengunjungi orang yang mati di atas keranda

Anas bin Malik (ra) berkata,”Anak laki-laki meninggal diatas kerandanya, dan Nabi bersabda:”Bagaimana perasaanmu? Ia berkata:”Saya takut Allah dan saya takut atas dosa-dosaku, saya memohon kepada Allah untuk mengampuni saya, saya berharap…”Nabi bersabda:”Tidak ada orang yang merasakan dua perasaan takut yang yang datang bersamaan…(Beliau melanjutkan pembicaraan dan memujinya). (Tirmidzi 9830).

Berziarah kubur

Nabi Muhammad SAW bersabda:”Ziarah kubur akan membuat ingat kepada kematian, ziarah kubur akan membuatmu ingat akhirat.” (Ibnu Majah 569).
Ketika kamu berziarah di kuburan ucapkan ” Assalamu’alaikum yaa ahl al muqobir”.

Menghadiri majelis ulama

Menghadiri majelis ulama dan ilmu akan mengingatkanmu kepada kematian dan kubur. Dari Ubay bin Ka’ab dan Abu Hurairah berkata:”Nabi Muhammad SAW bersabda,”Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah SWT akan mempermudah jalan baginya ke surga, kapanpun orang berkumpul di suatu rumah untuk belajar atau menimba ilmu, malaikat akan mengalilingi mereka dan akan tinggal bersama mereka…”(HR. Muslim 2699).

Berdo’a

Ibnu Abbas meriwayatkan,”Nabi Muhammad berdo’a : ”Ya Allah bantulah hamba, jangan bantu musuh hamba, dukunglah hamba, berilah kemenangan pada kami, tunjukilah kami dan mudahkanlah jalan kami dan berilah kemenangan kepadaku melawan para pemberontak, Ya Allah jadikanlah hamba orang-orang yang bersyukur, dan mengingatmu, takut hanya kepada engkau dan hanya untukmu hamba berbuat baik, untukmu hamba memohon dan bertaubat, Ya Allah terimalah taubatku, ampunilah dosa-dosaku, kabulkanlah permohonanku, dan kuatkanlah kesabaranku, buatlah lidahku mudah menyampaikan kebenaran, dan buatlah hatiku…” (Tirmidzi 3551).

MUKMIN DAN KAFIR DIKUBUR

Jiwa orang-orang mukmin berada di Illiyin (surga yang tertinggi) , dan jiwa orang-orang yang kafir berada di neraka.

“Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapKu, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga untuk masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.”
(QS. Al A’raf,( 7):40).

Bagaimanapun orang-orang yang mati syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya

Rashid (ra) berkata, ”Seorang laki-laki datang dan berkata:”Ya Rasulullah SAW apa yang terjadi dengan orang yang beriman? ”Beliau bersabda, ”Mereka akan diadili di dalam kubur kecuali orang-orang yang syahid.” Dia bertanya, “Mengapa setiap orang akan ditanya dikubur selain syahid? ”Nabi (SAW) bersabda, ”Sudah cukup baginya, untuk melihat kilatan pedangnya”.


Allahu Akbar !
Lainnya

Tahukah? Filter Rokok Mengandung Darah Babi

Sabtu, 1 Februari 2014 | 05:51:27
KETUA Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), DR Hakim Sarimuda Pohan, mengungkapkan bahwa dalam fi

Doa Berbuka Puasa yang Diajarkan Rasulullah

Rabu, 10 Juli 2013 | 18:18:21
Doa berbuka puasa yang diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah : Dari Ibnu Umar radhiy

Persiapan Fisik Dalam Menyambut Datangnya Bulan Ramadhan

Sabtu, 22 Juni 2013 | 07:39:27
Bulan Ramadhan sudah di depan mata, dan dalam hitungan hari sudah kita jalani bersama. Tentu suka cita ada dal

Mengapa Babi Diharamkan? Kenapa Pula ia Diciptakan?

Minggu, 2 Juni 2013 | 16:07:43
Apakah mungkin hewan yang diharamkan punya fungsi kehidupan? Mungkinkah mereka punya tabiat penciptaan yang be

Membaca Surah Al-Mulk Agar Terhindar Dari Siksa Kubur

Selasa, 28 Mei 2013 | 05:00:12
Surah Al Mulk adalah surat keamanan dan keselamatan, karena ia menyelamatkan pembaca-pembacanya dari siksa kub

Khasiat Wudhu Sebelum Tidur

Senin, 8 April 2013 | 04:33:27
BERWUDHU, kendati sederhana, namun memiliki manfaat yang sangat besar. Bahkan ulama fikih menjelaskan hikmah w

Rahasia Sholat di Awal Waktu

Sabtu, 6 April 2013 | 08:44:38
Rasulullah saw bersabda: “Amalan yang paling dicintai oleh All ...

Menikah Bisa Memperpanjang Usia

Selasa, 26 Februari 2013 | 06:19:44
MENIKAH adalah salah satu kunci untuk memiliki kehidupan yang menyehatkan hingga usia senja tiba. Beberapa wak

Daftar Makanan yang Halal dan Haram Dalam Islam

Selasa, 7 Agustus 2012 | 02:03:42
Makanan manusia terbagi menjadi dua bagian:1. Makanan bukan hewan, baik tumbuhan, buah-buahan, padat, maupun c

Subhanalloh, Niat Ingin Menghancurkan Islam Malah Jadi Muallaf

Minggu, 5 Agustus 2012 | 05:34:56
Seorang anggota Partai Rakyat Swiss (SVP), Daniel Streich, sangat menentang keras pembangunan masjid di negara

Populer

5 Macam Nikmat Allah yang Harus Kita Syukuri

Sabtu, 31 Maret 2012 | 04:38:46
Dalam hidup ini, seharusnya kita banyak-banyak bersyukur atas apa yang telah kita terima dan rasakan. Bersyuku

view: 46118

Contoh Sms Menyabut Puasa Ramadhan 1431 H / 2010

Sabtu, 7 Agustus 2010 | 17:39:27
Tak sadar ternyata sebentar lagi masuk bulan puasa, tentunya sebelum memasuki bulan yang penuh berkah tersebut

view: 10921

10 Sifat untuk Menjadi Pribadi yang Baik

Kamis, 14 Juli 2011 | 14:47:54
Manjadi seorang yang baik tentu sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Memiliki kepribadian yang baik tentu a

view: 8650

Haruskah Mandi Balimau Sebelum Ramadhan?

Minggu, 8 Agustus 2010 | 00:01:43
Sudah menjadi kebiasaan orang Melayu-lebih luasnya rumpun melayu- dalam menyambut bulan ramadhan, melakukan ac

view: 8627

7 Amalan Pembuka Pintu Rezeki

Jumat, 6 Mei 2011 | 04:43:33
Manusia hanya dapat mengharapkan pertolongan dari Allah Azza Wa Jalla. Tidak dapat menggantungkan diri kepa

view: 8088

Puasa Nisfu Sya'ban

Sabtu, 16 Juli 2011 | 23:49:35
Puasa nisfu sya'ban adalah puasa yang dilakukan pada awal pertengahan di bulan syaban. Pelaksanaan puasa syaba

view: 7270

Daftar Makanan yang Halal dan Haram Dalam Islam

Selasa, 7 Agustus 2012 | 02:03:42
Makanan manusia terbagi menjadi dua bagian:1. Makanan bukan hewan, baik tumbuhan, buah-buahan, padat, maupun c

view: 7140

Hukum Menambahkan Nama Suami di Belakang Nama Isteri

Jumat, 11 Maret 2011 | 20:52:44
Setelah menikah, terkadang seorang wanita menambahkani namanya belakangnya dengan nama suaminya. Dan banyak

view: 6726

6 Sifat Buruk Perempuan Yang Tak bisa di Jadikan Istri

Jumat, 10 Desember 2010 | 02:29:08
1. Al -Anaanah: banyak keluh kesah. Yg selalu merasa tak cukup, apa yg diberi semua tak cukup. diberi rumah ta

view: 6549

Lambang Garuda di Kaus Digugat, Kalau di Plat Nopol Bagaimana?

Selasa, 4 Januari 2011 | 02:18:09
Oleh : Rizal R Surya DI tengah euforia atas prestasi tim nasional sepakbola Indonesia yang meningkat

view: 6265
find at facebook follow on twitter YM RSS FEED
Sitemap:
home | contact | RSS | portofolio | php | javascript | tutorial | MySql | Ajax | web development | web design | webmaster | graphic design | printing design | website consultant | internet | bisnis internet | earn money | pay pal | alert pay | marketing online | viral marketing | ping service | jasa pembuatan website | jasa seo | auto ping | backlink | ping services
Privacy Policy | Discalimer | DMCA | Contact Us DMCA.com Protection Status

copy right 2008-2018 www.arieweb.net
Free counters! vipqiuqiu99 vipqiuqiu99